Do kiedy można zmienić zdanie w sprawie orzeczenia winy w rozwodzie?

Nie w każdej sprawie rozwodowej Sąd wyda rozstrzygnięcie o winie. Jeśli małżonkowie zgodnie wniosą o to, aby Sąd o winie nie orzekał, zazwyczaj wniosek ten zostanie uwzględniony. Przyjmuje się wtedy, że żaden z małżonków nie jest winny rozkładowi pożycia.

 

Czasami zdarza się, że kwestia tego czy rozwód ma zapaść z orzeczeniem o winie czy nie, jest przedmiotem negocjacji pomiędzy małżonkami. Kartą przetargową są zazwyczaj inne ustalenia, na przykład dotyczące podziału majątku. Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia rozwodowego, małżonkowi zdarza się „zapomnieć” o pierwotnych uzgodnieniach. Czasami też małżonek dopuszcza się czegoś, co staje się w oczach drugiego z nich niewybaczalne i zmienia jego ugodowe nastawienie. Nie są też rzadkie przypadki kiedy małżonek chce zmienić zdanie kierując się chęcią zaszkodzenia drugiemu z nich. Co więc jeśli małżonek zgadzał się na rozwód bez orzekania o winie, ale później zmienił zdanie?

 

Jeśli jeszcze nie zapadł wyrok w pierwszej instancji, małżonek zawsze może zmienić zdanie i wnieść o wydanie innego rozstrzygnięcia.

Możliwość taka istnieje również przed sądem drugiej instancji, co kilkakrotnie potwierdził Sąd Najwyższy, na przykład w uchwale z 24.11.2006 r., III CZP 105/06  oraz w uchwale z 25.10.2006 r., III CZP 87/06.

Musisz jednak pamiętać, że w takiej sytuacji sąd apelacyjny będzie zmuszony uchylić całe orzeczenie, nawet jeśli zawierało ono korzystne dla ciebie rozstrzygnięcia np. co do opieki nad dzieckiem czy alimentów, i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu. To oznacza, że całe postępowanie przedłuży się o kolejne miesiące, a nawet lata.

 

Nie możesz natomiast zmienić zdania po wydaniu prawomocnego orzeczenia. Orzeczenie staje się prawomocne w dwóch przypadkach:

  • Jeśli wyrok zostanie wydany przez sąd okręgowy, a nikt nie wniesie apelacji w ustawowym terminie,
  • Po wydaniu wyroku przez sąd apelacyjny.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zaistnieją przesłanki do wznowienia postępowania lub stwierdzenia jego nieważności – chyba że którekolwiek z was zawarło już związek małżeński.